Utvalda

Dags för klädbyte
Outside Tucson, ARIZONA
-If you really need a break, and look for a change,
don’t let the writing on the wall fool you.

Outside Tucson AZ (2015)Kejsarens nya kläder


Kejsaren är nakenPolitiker uttalar sig ofta om sjukvården men inte om Landsting. Men nu har man i stort omvandlat de tidigare landstingen till regioner.
Vilken vårdnytta är detta? Varför har vi underkastat oss detta?

Man behöver inte vara en Einstein. Inte heller behöver man vara projektledare hos SKL (Sveriges kommuner och landsting).
Landstingen svarade för sjukvård och hälsovård inklusive tandvård.
Detta gör nu regionerna. Vadå skillnad?
Jo, möjligtvis att man lyft ut några ansvarsområden från länsstyrelse till region och nu ska kollektivtrafik vara ”något nytt” och detta ska åvila regionerna.
Men handlar det inte om att byta kläder?
Hanteringen av samma frågor som tidigare och i huvudsak i samma område sköts nu under annat namn.
Landstinget finns inte längre för det är nu en region!
En svensk skattebetalare klarar detta.
Problemet blir bristande verklighetsuppfattning.


Saknas pengar ska finansiering ordnas oavsett om det innebär förändring av sjukvårdssystemet eller ökade skatter. Saknades pengar för ett visst vårdområde i ett landsting tidigare kommer nu samma problem att kvarstå i motsvarande region. Skulle problemet försvinna för att man ger ett ansvarsområde ett nytt namn? Kan det inte vara så att man fortfarande är fast i en tradition präglad av landstinget och att liknande kultur och hantering fortlever?
Kommer det att förbättras för de berörda i det tidigare landstinget, för att man nu är en region?

I Stockholm fastslår ansvariga tidigare landstingsråd att samverkan mellan kommunerna och näringslivet kommer att bli bättre, för att man nu är en region, inte längre landsting.
Dessa personer är nu regionråd, och var tidigare landstingsråd.
Vad tror du detta innebär?

-Vaffö, vaffö, vaffö..?

USA är ett exempel där försäkringsbolag, fackföreningar och företag sjukförsäkrar anställda och familjer, och inga sjukvårdsköer.
Här är köer i sjukvården både lokalt och regionalt. En undersökning som leder till att en operation både planeras, fastläggs och genomförs får man nästan trolla fram.


Antalet vårdplatser har minskat trots ökade behov. Vi får en stark ökning av antalet pensionärer, och nästan alla blir äldre. Överraskning?
Vi väljer fel ledare och politiker tillsätter olämpliga ministrar och myndighetschefer utan förankring i verksamheten eller dess arbetsvardag. Intressant har ibland också varit att en och annan högre myndighetschef kan både begå ett antal misstag och därefter misslyckas rejält.

Resultatet för vederbörande är inte att sparkas, utan att utnämnas till en annan chefspost, ibland dessutom mera viktig och utsatt än den tidigare placeringen. En försvårande omständighet som folk retar sig på är att politiker och högre myndighetspersoner ytterst sällan drabbas av några negativa konsekvenser som förlust av lön eller förlust av tjänstebostad, och inte heller blir det några rättsliga påföljder. Varför då?
Men rejält avgångsvederlag tycks vara helt legio trots felsteg, misslyckad personalvård samt bristande spetskompetens i verksamheten.

Mantrat på senare år bland många ledande politiker tycks vara väl inövat. Det lyder allt som oftast ”vård, skola och omsorg”. Demokrati hyllas allmänt, särskilt inom respektive parti. Men trots att man ivrar för samarbete och åberopar betydelsen av allas lika värde så tycks samma synpunkter ha olika värde i olika partier. SD förvägras deltagande i olika sammanhang där man alltid hade trott att demokratiska principer ska gälla. Cirka tjugo (20) procent eller mer av väljarna röstade på SD.
Övriga partier har på ett förvånansvärt konsekvent sätt utestängt detta parti från olika former av sammanträden och planeringsmöten etcetera.
Att alla ska behandlas lika och att mångfalden ska respekteras i demokratisk ordning vid olika planeringsmöten gäller tydligen inte i praktiken.
Partisamvetet tycks olika rymligt. I våra grannländer höjs ett och annat ögonbryn medan andra håller för både ögon och öron i ett hjälplöst försök att dölja ett gapskratt.
Maktfullkomlighet i sin prydno!

Det är dags att kräva ansvar av politiker.
Politiker arbetar inte gratis, eller hur?

Prioriteringar görs ofta med tydliga opportunistiska inslag. Samhällsutvecklingen ska gagna gemene man.
Vård och omsorg är viktigare än partipolitiska debatter.
Almedalsveckan tillför definitivt inte skattebetalarna en enda krona men skattebetalarna står för notan.
Vill du verkligen ha det ordnat på så vis?
Varför ska skattebetalarna betala partipolitiker för att de ska göra reklam för sina egna partier?
Vi måste kräva ansvar av politiker, ministrar och myndighetschefer!

SKL har ett stort ansvar för hur vård och kommunalt arbete har utvecklats i Sverige.
Fackförbund och politiker borde ha ännu större ansvar. SKL utvecklar en databas där landets överbeläggningar ska sammanställas. En representant från SKL anser att databasen blir ett viktigt verktyg för att åtgärda bristerna.
Löser databasverktyget våra systemfel i vården? Är detta svårt att förstå?
Är det farligt att nämna saker vid dess rätta namn?
Vägarna är betydligt flera än de som går till Rom!
Ska vi tillåta detta? Det är ju våra pengar.I USA behöver man inte vänta på undersökning och operation.
En tredjedel av sjukhusen i USA drivs av det offentliga.
Cirka hälften ägs och drivs av stiftelser, kyrkor & universitet.
Ett fåtal är vinstdrivande.


Att lägga pengar på att eliminera symptom är urbota dumt.
Hellre täta läckan, laga hålet, istället för att ödsla pengar på att reglera läckageflödet.
Det fanns i förvånansvärt många år en helig ko i Sverige kallat landsting, men ansvarsområdena sjuk- och hälsovård finns kvar men nu heter ”kostymen” Region istället för Landsting.
Jovisst, kollektivtrafiken hör nu hemma i regionen, och detta krävde ju en rejäl omvandling. Man kan förstå att många inte längre orkar bry sig om de politiska dimridåerna.

Kejsarens nya kläder är en tänkvärd bok.
 Att utbrista ”Kejsaren är naken!” innebär ju att man påpekar något som alla kan se, men ingen vågar säga.
Kanske en tanke i tiden…


-”Put your money where your mouth is!”.


Kungshamn 2013-07-01

Debatt, och tankar i tiden


Att bli gammal

Att bli gammal kan ha sina sidor… man har både tid och perspektiv, men också erfarenhet.
Fakta, vetenskap, sakligt förankrade iakttagelser, fabler eller politik?

Vad vill du ska styra svensk utveckling i närtid, snarast? Det saknas inte diskussioner för framtiden!
Med tanke på, och trots hur stora bristerna är, verkar det mesta som borde ske inte kommer att ske av ren och skär brist på företagsamhet och civilkurage.
Man tycks vara mer rädd för att göra fel, än att ha en bestämd utstakad plan för ett genomförande.
Har man överhuvudtaget allvarligt försökt att närma sig ett realistiskt och verkningsfullt genomförande inom en rimlig tidsram?

Flera av våra partier saknar människor med en praktisk verkstadserfarenhet och förstår inte ens vad det betyder när ingenting går ut klart via lastkajen.
Man tycks allmänt i riksdagen ha tillägnat sig ett synsätt som speglar lycka och glädje när man lyckas belägga en motpart med brist och felstavningar!
Ingen ärlig och uppriktig vilja tycks finnas för att i annat än ord och skrift verka.
Handlingsförlamning tycks vara symtomatisk i flera av bänkarna. Definitivt mer omfattande i riksdagen än ”annorstädes”! -Tvi sa’ kolingen.

Är det dags att kriminalisera religion i offentlig verksamhet? Och varför i hela friden har vi i Sverige en statskyrka? Och varför har vi i Sverige fortfarande ett s.k. kungahus med både slott och förläningar för att inte nämna statlig representation där närvaro av kunglig representation och fysisk närvaro är en naturlig del?

De flesta som lever i den s.k. Fria Världen lever med illusionen att man har och lever i en demokrati. Detta gäller särskilt i Sverige där den allmänna meningen att det samhällssystem vi har är ett demokratiskt system. Men ser man sakligt och historiskt på demokrati så finns där ingen plats för vare sig kung, kungahus, statskyrka eller adelskalender.
Svenska statskyrkan är i grund och botten en kristlig kyrka men det finns ingen saklig grund för att religion eller religionsdyrkande präster och samfund överhuvudtaget ska ingå i en demokrati!
Religion och eventuellt troende har ingen koppling eller ens grund i en demokrati. Här är det fråga om en personlig fråga som i grunden bottnar i en självupplevd och enbart personlig upplevelse och relation till person och omgivande verklighet. En tro är inget annat än en tro.
Vad en person tror om saker och ting är knappast rimligt att likställa med omgivande verklighet.
En enskild människas tro och upplevelse är mer eller mindre präglad av inneboende känslor och egna mentala egenskaper. Att detta skulle kunna ligga till grund för att det finns rimliga skäl att därmed tolka och likställa urgamla skrifter som identiska speglar av vår omgivande verklighet är
milt sagt magstarkt, för att inte säga urbota dumt.

Men demokrati betyder ju att man har folkstyre med fria val och någon plats finns inte då för diktatur med diktator eller kung, kungarike och statssubventionerad religion eller statskyrka.
Tänk efter! Om demokrati handlar om folklighet, allmänna och fria val och likställighet inför lagar och bestämmelser av olika slag, olika människors lika värde, är väl inte helt enkelt att spegla som likvärdigt för dig själv och dina arbetskamrater jämfört med kung, drottning, slott och medlemmarna i en adelskalender.

Och varför ska man ha en statskyrka och därmed också styra eller uppmuntra till någon som helst religiös gudstro?
Religion och religionsdyrkande är lika belastande för ett demokratiskt samhälle oavsett om det handlar om en kristen gud, katolik, profet, änglar, knytt, troll eller spöken av annat slag.
Och vad är väl Holy Ghost om inte ett spöke?


Religion bygger på att man har en tro på något som bara är en tro, och därmed knappast förenligt med fakta.
Statsskick och statlig och eller myndighetsförankrad tro på något övernaturligt hör hemma hos, och ska överlåtas till demokratiska värderingar förankrad i både vetenskap och hänsyn till s.k. folklig förankring, vardaglig verksamhet och en starkt präglad ömsesidig hänsyn till både fakta, vetenskap och verklighet.
””” Holy Spirit, otherwise known as the Holy Ghost, is the divine force, quality and influence of God over the universe or his creatures. In Nicene Christianity, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. In Islam, the Holy Spirit acts as an agent of divine action or communication.”””


Röda rummet … finna tröst, och att välja en bok, eller en verklighet?
Söker du tröst i en bibel, som du kanske kallar för Bibeln då är du i fablernas värld.
Då jag i olika sammanhang tittar på gamla bilder så kan jag inte låta bli att reflektera kring tiden då bilden togs.
Många gånger väcks tidigare bortdomnade minnen till liv och jag påminns om både det ena och det andra som är förknippat med bildens innehåll.
Ibland är det med nästan upprymd glädje och lycka jag påminns om allt spännande och trivsamt jag haft förmånen att få uppleva, oavsett om det har handlat om människor i min dåvarande närhet eller olika verksamheter jag då varit engagerad i.

Livet är en fantastisk resa för de flesta i ett modernt Sverige som jag ser tiden efter 1949.
Färgrik, omväxlande och fylld med alla tänkbara utmaningar och omständigheter, för att inte tala om alla till buds stående medel som det brukar heta i litteraturen.
Jag måste erkänna att man erbjuds alla möjliga olika typer av möjligheter som kunnat förändra livet. Sällan har man riktigt klart för sig hur annorlunda livet kunnat utveckla sig.
Rädsla och osäkerhet inför främmande och okända miljöer och risker kan ibland föresväva, och jag tror inte jag överdriver då jag konstaterar att enskilda människors rädsla och osäkerhet inför okända miljöer och människor är en ohyggligt och skrämmande onödigt blockerande känsla och därmed värdelös inbillning.
Och se här hur vi då onödigtvis har begränsat vår möjlighet att uppnå
förändring både det ena och det andra.
Vad sa då den enfaldigt och vederstygglige religiösa trosbekännaren? -”Gud ske lov och pris” eller något annat djupt okunnigt som speglar just det hemska i hur många av oss har präglats av religion och gudstro.

All gudstro och religion borde kort och gott beskrivas som en ”vederstyggelse”! Eller varför inte kalla det för vad det är, en idioti. Vi borde alla koncentrera oss på den verklighet vi lever i, och hantera den efter vår egen bästa förmåga.
Att på fullt allvar basera sin tillvaro mer eller mindre på en tro som bland annat inkluderar att man med stor framgång kan gå torrskodd över Genesarets sjö, oavsett väder, vind eller årstid kan väl inte rimligtvis bana väg för en större och bättre utveckling av fattigdom, svält, brottslighet och smittsamma sjukdomar.
Och hur är det då med den så kallade politiken och de olika falangerna av visdom och ekonomiskt kunnande? Och vad hände med de glada ropen efter jämlikhet och broderskap och bostad till alla?

Ibland är det nog inte helt fel att läsa en eller annan så kallad god bok. Det kan, om man har tur, påminna oss alla om att de stora tankarna kanske redan har tänkts, och att vi nu ska uppfinna hjulet igen. Varför inte damma av den en gång så otroligt banbrytande boken och idag till synes bortglömda ”klassikern” Arternas uppkomst av Darwin.
Redan han visste de faktiska omständigheterna och insåg vad liv och fortplantning är.
Plats eller resurs behövs inte för att uppmuntra svaga människors tro på ett annat liv!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Röda rummet …
Röda rummet är en roman från 1879 av August Strindberg.
Romanen handlar om (kretsar kring) en ung Arvid Falk och hans upplevelser och prövningar i Stockholm. Boken blev en stor framgång och är ett av Strindbergs mest kända verk. Den har filmatiserats och även gjorts som tecknad serie. Röda rummet är etaljerat realistiskt och med ett i flera avseenden nydanande språk.
Boken är en viktig del av den svenska litteraturen.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Varför tillåts reklam för spel, dobbel, lotteri- och s.k. casinoverksamhet, tips & toto i media? Är detta förenligt med statut & regler för Public Service & Nyhetsmedia? Är detta egentligen förenat med demokratiska principer? Och vilka är förlorarna? Hur kan man försvara ett statligt engagemang i detta, med spel om pengar & vadhållning?

… och allt detta ”triggat av” en gammal bild, som endast speglar en oerhört liten del av ett begränsat men produktivt arbete i en ung människas enstaka intresse…

En känd sångerska sjöng en gång bl a ”Is that all there is”
Just det.En känd sångerska sjöng en gång bl a ”Is that all there is”

-That’s life! -That’s life!

/ K Wrigman

PS! Röda rummet… finna tröst, och att välja en bok, eller en verklighet?
Tröst, förändring och ett bättre liv finner du den dag du tar ett rejält tag i ditt liv och ändrar.
Inget annat samhälle är bättre än ett demokratiskt samhälle.
Men demokratin och det demokratiska samhället ska vara den verklighet du ska eftersträva.
Varken pengar, religion, sport, idrott eller framträdanden i TV kan ändra på detta!
Med en religiös ledare som förebild och ledning då är du i fablernas värld.
Religion bygger ju på att man har en tro, och en tro är bara en tro, och har definitivt ingenting att göra med vare sig fakta, verklighet eller vetenskap.
?


Demokrati – Democracy? – Vad är demokrati & Vad kännetecknar en demokrati
Democracy comes from the Greek word, ”demos,” meaning people.
In democracies, it is the people who hold sovereign power over legislator
and government.
Certain principles and practices distinguish democratic government from other
forms of government.
Democracy is government in which power and civic responsibility are exercised
by all citizens, directly or through their freely elected representatives.
Democracy is a set of principles and practices that protect human freedom;
it is the institutionalization of freedom.
Demokratins kännetecken

  • Fria val. Fria och rättvisa val är centralt i demokratier
  • Flera partier & Kandidater
  • Rättssäkerhet och likhet inför lagen
  • Respekt för de mänskliga rättigheterna
  • En statsförvaltning som fungerar
  • Informationsfrihet.
  • Åsiktsfrihet
  • Tryck- och yttrandefrihet

    /DS