Utvalda

Dags för klädbyte
Outside Tucson, ARIZONA
-If you really need a break, and look for a change,
don’t let the writing on the wall fool you.

Outside Tucson AZ (2015)Kejsarens nya kläder


Kejsaren är nakenPolitiker uttalar sig ofta om sjukvården men inte om Landsting. Men nu har man i stort omvandlat de tidigare landstingen till regioner.
Vilken vårdnytta är detta? Varför har vi underkastat oss detta?

Man behöver inte vara en Einstein. Inte heller behöver man vara projektledare hos SKL (Sveriges kommuner och landsting).
Landstingen svarade för sjukvård och hälsovård inklusive tandvård.
Detta gör nu regionerna. Vadå skillnad?
Jo, möjligtvis att man lyft ut några ansvarsområden från länsstyrelse till region och nu ska kollektivtrafik vara “något nytt” och detta ska åvila regionerna.
Men handlar det inte om att byta kläder?
Hanteringen av samma frågor som tidigare och i huvudsak i samma område sköts nu under annat namn.
Landstinget finns inte längre för det är nu en region!
En svensk skattebetalare klarar detta.
Problemet blir bristande verklighetsuppfattning.


Saknas pengar ska finansiering ordnas oavsett om det innebär förändring av sjukvårdssystemet eller ökade skatter. Saknades pengar för ett visst vårdområde i ett landsting tidigare kommer nu samma problem att kvarstå i motsvarande region. Skulle problemet försvinna för att man ger ett ansvarsområde ett nytt namn? Kan det inte vara så att man fortfarande är fast i en tradition präglad av landstinget och att liknande kultur och hantering fortlever?
Kommer det att förbättras för de berörda i det tidigare landstinget, för att man nu är en region?

I Stockholm fastslår ansvariga tidigare landstingsråd att samverkan mellan kommunerna och näringslivet kommer att bli bättre, för att man nu är en region, inte längre landsting.
Dessa personer är nu regionråd, och var tidigare landstingsråd.
Vad tror du detta innebär?

-Vaffö, vaffö, vaffö..?

USA är ett exempel där försäkringsbolag, fackföreningar och företag sjukförsäkrar anställda och familjer, och inga sjukvårdsköer.
Här är köer i sjukvården både lokalt och regionalt. En undersökning som leder till att en operation både planeras, fastläggs och genomförs får man nästan trolla fram.


Antalet vårdplatser har minskat trots ökade behov. Vi får en stark ökning av antalet pensionärer, och nästan alla blir äldre. Överraskning?
Vi väljer fel ledare och politiker tillsätter olämpliga ministrar och myndighetschefer utan förankring i verksamheten eller dess arbetsvardag. Intressant har ibland också varit att en och annan högre myndighetschef kan både begå ett antal misstag och därefter misslyckas rejält.

Resultatet för vederbörande är inte att sparkas, utan att utnämnas till en annan chefspost, ibland dessutom mera viktig och utsatt än den tidigare placeringen. En försvårande omständighet som folk retar sig på är att politiker och högre myndighetspersoner ytterst sällan drabbas av några negativa konsekvenser som förlust av lön eller förlust av tjänstebostad, och inte heller blir det några rättsliga påföljder. Varför då?
Men rejält avgångsvederlag tycks vara helt legio trots felsteg, misslyckad personalvård samt bristande spetskompetens i verksamheten.

Mantrat på senare år bland många ledande politiker tycks vara väl inövat. Det lyder allt som oftast “vård, skola och omsorg”. Demokrati hyllas allmänt, särskilt inom respektive parti. Men trots att man ivrar för samarbete och åberopar betydelsen av allas lika värde så tycks samma synpunkter ha olika värde i olika partier. SD förvägras deltagande i olika sammanhang där man alltid hade trott att demokratiska principer ska gälla. Cirka tjugo (20) procent eller mer av väljarna röstade på SD.
Övriga partier har på ett förvånansvärt konsekvent sätt utestängt detta parti från olika former av sammanträden och planeringsmöten etcetera.
Att alla ska behandlas lika och att mångfalden ska respekteras i demokratisk ordning vid olika planeringsmöten gäller tydligen inte i praktiken.
Partisamvetet tycks olika rymligt. I våra grannländer höjs ett och annat ögonbryn medan andra håller för både ögon och öron i ett hjälplöst försök att dölja ett gapskratt.
Maktfullkomlighet i sin prydno!

Det är dags att kräva ansvar av politiker.
Politiker arbetar inte gratis, eller hur?

Prioriteringar görs ofta med tydliga opportunistiska inslag. Samhällsutvecklingen ska gagna gemene man.
Vård och omsorg är viktigare än partipolitiska debatter.
Almedalsveckan tillför definitivt inte skattebetalarna en enda krona men skattebetalarna står för notan.
Vill du verkligen ha det ordnat på så vis?
Varför ska skattebetalarna betala partipolitiker för att de ska göra reklam för sina egna partier?
Vi måste kräva ansvar av politiker, ministrar och myndighetschefer!

SKL har ett stort ansvar för hur vård och kommunalt arbete har utvecklats i Sverige.
Fackförbund och politiker borde ha ännu större ansvar. SKL utvecklar en databas där landets överbeläggningar ska sammanställas. En representant från SKL anser att databasen blir ett viktigt verktyg för att åtgärda bristerna.
Löser databasverktyget våra systemfel i vården? Är detta svårt att förstå?
Är det farligt att nämna saker vid dess rätta namn?
Vägarna är betydligt flera än de som går till Rom!
Ska vi tillåta detta? Det är ju våra pengar.I USA behöver man inte vänta på undersökning och operation.
En tredjedel av sjukhusen i USA drivs av det offentliga.
Cirka hälften ägs och drivs av stiftelser, kyrkor & universitet.
Ett fåtal är vinstdrivande.


Att lägga pengar på att eliminera symptom är urbota dumt.
Hellre täta läckan, laga hålet, istället för att ödsla pengar på att reglera läckageflödet.
Det fanns i förvånansvärt många år en helig ko i Sverige kallat landsting, men ansvarsområdena sjuk- och hälsovård finns kvar men nu heter ”kostymen” Region istället för Landsting.
Jovisst, kollektivtrafiken hör nu hemma i regionen, och detta krävde ju en rejäl omvandling. Man kan förstå att många inte längre orkar bry sig om de politiska dimridåerna.

Kejsarens nya kläder är en tänkvärd bok.
 Att utbrista “Kejsaren är naken!” innebär ju att man påpekar något som alla kan se, men ingen vågar säga.
Kanske en tanke i tiden…


-“Put your money where your mouth is!”.


Kungshamn 2013-07-01

Debatt, och tankar i tiden


COVID-19 & CORONA

Flera av oss behöver behöver förändra våra vardagliga vanor. Smittan sprider sig fortfarande alltför mycket. Många tycks föredra kortsiktig bekvämlighet före valet mellan liv och död! Hur jävla dum får man vara ostraffat?

Ämne: Coronavirus & Covid-19   … and 2021       

Coronavirus, Covid-19 och vi har ju inte hanterat den tidigare uppmärksammade klimatförändringen…

Vaccine Chart: Tracking COVID-19 Vaccines Around the World (visualcapitalist.com)  in the World 2021
How do Moderna, Pfizer and Oxford coronavirus compare?
Challenges in creating a coronavirus vaccine


Det är särskilt stimulerande eftersom våra svenska myndigheter inte tycks ha riktig koll på vad som händer, hur det händer, eller ens varför.
I alla fall inte om man jämför med vetenskaplig forskning i andra länders nyhetsmedia.
Och hur står det till med informationen från myndigheterna Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & MSB?
Inhämtas och bevakas den information som finns i och från andra länder?
 … eller ska man på känt svenskt vis sträva efter att själva uppfinna hjulet?

OBS! Särskilt viktiga i sammanhanget är de utländska rapporter och vittnesmål från allt flera forskare som meddelar att en smittbärande person kan smitta som mest strax före,
och alltså innan, egna symptom har visat sig!

Om detta är vetenskapligt överensstämmande så är ju situationen betydligt mer allvarlig och svårkontrollerad än vad som tidigare har framkommit då man envist bara har hävdat att om man känner sig sjuk ska man stanna hemma för att undvika smittspridning etc.
Kanske efter omständigheterna och tidigare information helt rimlig bedömning..?
Men det var då, tidigare.

Hur informera och bättre förhindra smittspridningen om en smittbärande person kan smitta innan egna symptom har visat sig?
Dessutom kanske smittspridningen är mest farlig och starkast strax innan egna symptom visar sig.

Redovisningar och rapporter präglas i Sverige av vad man hoppas och anser om utvecklingen istället för att ärligt och sakligt redovisa faktiska data.
Brister i utrustning, brister i personal, brister i läkemedel, brister i lagerhållning, brister i tester tillika med prognostiserade dödstal är ju områden där allmänheten har berättigade krav på redovisade fakta, samt allmän tillgång till saklig information. Alltför ofta redovisas politisk hänsyn, eller statistik som är politiskt och socialt färgad, ofta ett slags skönmålande beskrivning av verkligheten.
Man beskriver sina planerade åtaganden, och bristen på självkritik och uppvisande av eget ansvar politiskt tycks vara i en annan värld. Ansvar och konsekvens?

 Och varför saknas konkreta motåtgärder beträffande de uppenbara missförhållandena som tycks råda i äldreboenden och annan äldreomsorg?

Man talar sig varm för en kommande riktad informationskampanj då det gäller eventuellt överrepresenterade grupper som drabbats särskilt hårt av Coronaviruset (Covid-19).
Är det inte dags att ta tag i frågan på ett praktiskt och verklighetsförankrat sätt genom hembesök?
Fördelarna med hembesök är flera då man kan konstatera vem eller vilka som bor i lägenheten, åldrar, kön, språkförmåga, social standard och boendemiljö allmänt.
Ingen broschyr i världen kan åstadkomma något ens i närheten av ett hembesök!
Det går bra att tala sig varm om folkgrupp och kultur men var finns det fysiskt påtagliga verklighetsförankrade engagemanget? Vem eller vilka umgås du med? Vilka är dina vänner?

Hälsa på och tala med folk vid kaffebordet kan vara hög tid att prova.
Sådant vi förr brukade kalla aktiv socialisering.

Hur kan regeringen undvika att hantera eller tala om de uppenbara brister som föreligger i vår så kallade krisberedskap trots att flera har försökt att få upp frågan på bordet?
Kanske kunde regeringen passa på att förklara varför alla mobbförråden har både tömts på innehåll samt utraderats fysiskt.
Hela den tidigare organisationen tycks ha skrotats och raderats. Och varför detta?
Något folkligt regionalt stöd fanns aldrig för denna hantering!
Utvecklingen av Folkhemmet tycks ha avstannat redan omkring 1970…

Omständigheterna är allvarliga, beklämmande och pinsamma för Sverige som välfärdsstat.
Ännu mera så när vi nu drabbas av ett virus där dödligheten är påfallande stor.
En väpnad konflikt i närområdet törs man knappt tänka på hur vi skulle hantera.

Vi kan bara hoppas att det inte blir några väpnade konflikter i vår närhet för då är vi riktigt illa ute.
 

Kanske ska man tänka på Monte Python & Co i UK och deras tragikomiska “Look at the bright side of life”. Är detta den enda lindringen för många i karantän idag? Humor & ironi?

Hur är det med de tidigare omtalade testerna? Blev det några tester som betyder något?
Dessa måste dessutom kompletteras med omfattande smittspårning för att kunna påverka något. 

Något vaccin för en bred allmänhet kan vi inte räkna med före sommaren 2021.

Snacket om “go back to normal” är ju nonsens eftersom de flesta förstår att som vi tidigare har levt inte längre är aktuellt. Alla måste hjälpas åt för att undvika en ännu större katastrof.
Detta får inte fortsätta vara ett partipolitiskt spel!
Folklig acceptans och förankring saknas i flera avseenden.

Vi står inför två oerhörda utmaningar,
ett livsfarligt virus och klimatförändring.
Båda dessa hot måste praktiskt och verklighetsförankrat hanteras av oss alla.
Det måste bli förändringar i livsstil och värderingar, för alla.

Livsstil, matvanor, utlandsresor, nöjesresor, biltrafik, kollektivtrafik, medvetenhet då det gäller val av material i både hemtextil, kläder och förpackningar, för att inte tala om all ”nöjesshopping” som tycks ha blivit en alltmer vanlig sysselsättning… MÅSTE ÄNDRAS.
Vi måste alla ändra våra levnadssätt och dagliga rutiner!

Att återgå till vad som tidigare ansågs vara normala rutiner
måste absolut ifrågasättas.

Viruskampen måste fokuseras på forskning som finns och bedrivs i olika länder.
Politisk bedömning och hänsyn kan i värsta fall orsaka större skada än viruset i sig.

NB – NOTE:   https://coronavirus.jhu.edu/contact-tracing

How to achieve Contact-Tracing – Hur går det till, smittspårning?
 https://www.cnet.com/health/california-launches-covid-19-contact-tracing-program/

2021-02-16

COVID-19
Information Fördelen numera är att vi har många olika nyhetskällor att lyssna och se på i Tyskland, England (UK), Australien och Sydkorea, förutom ett antal delstater i USA.
 [Newsrooms USA: ABC, CBS, CNN and NBC].  


Information