Dags för klädbyte
Outside Tucson, ARIZONA
-If you really need a break, and look for a change,
don’t let the writing on the wall fool you.

Outside Tucson AZ (2015)Kejsarens nya kläder


Kejsaren är nakenPolitiker uttalar sig ofta om sjukvården men inte om Landsting. Men nu har man i stort omvandlat de tidigare landstingen till regioner.
Vilken vårdnytta är detta? Varför har vi underkastat oss detta?

Man behöver inte vara en Einstein. Inte heller behöver man vara projektledare hos SKL (Sveriges kommuner och landsting).
Landstingen svarade för sjukvård och hälsovård inklusive tandvård.
Detta gör nu regionerna. Vadå skillnad?
Jo, möjligtvis att man lyft ut några ansvarsområden från länsstyrelse till region och nu ska kollektivtrafik vara ”något nytt” och detta ska åvila regionerna.
Men handlar det inte om att byta kläder?
Hanteringen av samma frågor som tidigare och i huvudsak i samma område sköts nu under annat namn.
Landstinget finns inte längre för det är nu en region!
En svensk skattebetalare klarar detta.
Problemet blir bristande verklighetsuppfattning.


Saknas pengar ska finansiering ordnas oavsett om det innebär förändring av sjukvårdssystemet eller ökade skatter. Saknades pengar för ett visst vårdområde i ett landsting tidigare kommer nu samma problem att kvarstå i motsvarande region. Skulle problemet försvinna för att man ger ett ansvarsområde ett nytt namn? Kan det inte vara så att man fortfarande är fast i en tradition präglad av landstinget och att liknande kultur och hantering fortlever?
Kommer det att förbättras för de berörda i det tidigare landstinget, för att man nu är en region?

I Stockholm fastslår ansvariga tidigare landstingsråd att samverkan mellan kommunerna och näringslivet kommer att bli bättre, för att man nu är en region, inte längre landsting.
Dessa personer är nu regionråd, och var tidigare landstingsråd.
Vad tror du detta innebär?

-Vaffö, vaffö, vaffö..?

USA är ett exempel där försäkringsbolag, fackföreningar och företag sjukförsäkrar anställda och familjer, och inga sjukvårdsköer.
Här är köer i sjukvården både lokalt och regionalt. En undersökning som leder till att en operation både planeras, fastläggs och genomförs får man nästan trolla fram.


Antalet vårdplatser har minskat trots ökade behov. Vi får en stark ökning av antalet pensionärer, och nästan alla blir äldre. Överraskning?
Vi väljer fel ledare och politiker tillsätter olämpliga ministrar och myndighetschefer utan förankring i verksamheten eller dess arbetsvardag. Intressant har ibland också varit att en och annan högre myndighetschef kan både begå ett antal misstag och därefter misslyckas rejält.

Resultatet för vederbörande är inte att sparkas, utan att utnämnas till en annan chefspost, ibland dessutom mera viktig och utsatt än den tidigare placeringen. En försvårande omständighet som folk retar sig på är att politiker och högre myndighetspersoner ytterst sällan drabbas av några negativa konsekvenser som förlust av lön eller förlust av tjänstebostad, och inte heller blir det några rättsliga påföljder. Varför då?
Men rejält avgångsvederlag tycks vara helt legio trots felsteg, misslyckad personalvård samt bristande spetskompetens i verksamheten.

Mantrat på senare år bland många ledande politiker tycks vara väl inövat. Det lyder allt som oftast ”vård, skola och omsorg”. Demokrati hyllas allmänt, särskilt inom respektive parti. Men trots att man ivrar för samarbete och åberopar betydelsen av allas lika värde så tycks samma synpunkter ha olika värde i olika partier. SD förvägras deltagande i olika sammanhang där man alltid hade trott att demokratiska principer ska gälla. Cirka tjugo (20) procent eller mer av väljarna röstade på SD.
Övriga partier har på ett förvånansvärt konsekvent sätt utestängt detta parti från olika former av sammanträden och planeringsmöten etcetera.
Att alla ska behandlas lika och att mångfalden ska respekteras i demokratisk ordning vid olika planeringsmöten gäller tydligen inte i praktiken.
Partisamvetet tycks olika rymligt. I våra grannländer höjs ett och annat ögonbryn medan andra håller för både ögon och öron i ett hjälplöst försök att dölja ett gapskratt.
Maktfullkomlighet i sin prydno!

Det är dags att kräva ansvar av politiker.
Politiker arbetar inte gratis, eller hur?

Prioriteringar görs ofta med tydliga opportunistiska inslag. Samhällsutvecklingen ska gagna gemene man.
Vård och omsorg är viktigare än partipolitiska debatter.
Almedalsveckan tillför definitivt inte skattebetalarna en enda krona men skattebetalarna står för notan.
Vill du verkligen ha det ordnat på så vis?
Varför ska skattebetalarna betala partipolitiker för att de ska göra reklam för sina egna partier?
Vi måste kräva ansvar av politiker, ministrar och myndighetschefer!

SKL har ett stort ansvar för hur vård och kommunalt arbete har utvecklats i Sverige.
Fackförbund och politiker borde ha ännu större ansvar. SKL utvecklar en databas där landets överbeläggningar ska sammanställas. En representant från SKL anser att databasen blir ett viktigt verktyg för att åtgärda bristerna.
Löser databasverktyget våra systemfel i vården? Är detta svårt att förstå?
Är det farligt att nämna saker vid dess rätta namn?
Vägarna är betydligt flera än de som går till Rom!
Ska vi tillåta detta? Det är ju våra pengar.I USA behöver man inte vänta på undersökning och operation.
En tredjedel av sjukhusen i USA drivs av det offentliga.
Cirka hälften ägs och drivs av stiftelser, kyrkor & universitet.
Ett fåtal är vinstdrivande.


Att lägga pengar på att eliminera symptom är urbota dumt.
Hellre täta läckan, laga hålet, istället för att ödsla pengar på att reglera läckageflödet.
Det fanns i förvånansvärt många år en helig ko i Sverige kallat landsting, men ansvarsområdena sjuk- och hälsovård finns kvar men nu heter ”kostymen” Region istället för Landsting.
Jovisst, kollektivtrafiken hör nu hemma i regionen, och detta krävde ju en rejäl omvandling. Man kan förstå att många inte längre orkar bry sig om de politiska dimridåerna.

Kejsarens nya kläder är en tänkvärd bok.
 Att utbrista ”Kejsaren är naken!” innebär ju att man påpekar något som alla kan se, men ingen vågar säga.
Kanske en tanke i tiden…


-”Put your money where your mouth is!”.


Kungshamn 2013-07-01

Debatt, och tankar i tiden